بخشنامه اتاق اصناف با موضوع بهره مندی بنگاههای صنفی تولیدی از اعتبارات قانون بودجه و صندوق توسعه ملی