مهم : بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تفکیک تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهای حجم فعالیت