مصوبات بیست و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۹۹/۰۴/۱۴