قابل توجه کلیه همکاران گرامی : بخشنامه اتاق اصناف در خصوص الزام نصب پروانه کسب در واحدهای صنفی به نحوی که قابل رؤیت برای مراجعه کنندگان باشد.