فراخوان شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه