صورتجلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در خصوص تشدید نظارت و بازرسی اکیپ های مشترک در راستای طرح قرنطینه هوشمند