درباره ما

عبدالمحمد شرقی

ریاست اتحادیه


احمد احمدی

رییس کمیسیون فنی و آموزش


حسام الدین نطاق

نایب رییس کمیسیون فنی و آموزش


حسین محمدی

دبیر کمیسیون فنی و آموزش


امیر حقیقی پور

عضو کمیسیون فنی و آموزش


مجید فرهنگیان

رییس کمیسیون بازرسی


عباس محمدی

نایب رییس کمیسیون بازرسی


سیدعلی میرباقری

دبیر کمیسیون بازرسی


مجتبی مجدالدین

عضو کمیسیون بازرسی


محمد گرامی شیرازی

حسابدار


علی پذیرش

مدیر اجرایی


مجتبی مخدومی

کارمند


غلامرضا شفیعی

خدمات