بخشنامه کمیته پیشگیری از بیماری کرونا اتاق اصناف مرکز استان فارس