بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر تخصیص کدپستی به واحدهای صنفی و مراکز نگهداری کالا در مناطق ویژه اقتصادی توسط شرکت ملی پست