بخشنامه اتاق اصناف مبنی بر افتتاح مرز سومار-مندلی و امکان صادرات محصولات کشورمان