بخشنامه اتاق اصناف در خصوص گزارش تخلف سودجویان در پی افزایش قیمت بنزین