بخشنامه اتاق اصناف در خصوص همایش بزرگ اوراسیا در ساختمان خلیج فارس واقع در محل دائمی نمایشگاه بین المللی ایران