بخشنامه اتاق اصناف در خصوص نمایشگاههای ارزروم ترکیه در سال ۲۰۲۰ میلادی