بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان۹۸)