بخشنامه اتاق اصناف در خصوص فراخوان داوطلبی عضویت نماینده کارفرمایان در هیأت حل اختلاف شهرستان شیراز