بخشنامه اتاق اصناف در خصوص غیر مجاز بودن عرضه جرم گیر با نام تجاری پالار