بخشنامه اتاق اصناف در خصوص غیر مجاز بودن خمیر و ژل بازی با برند اسلایم و الیسا