بخشنامه اتاق اصناف در خصوص عدم فعالیت اتباع غیر مجاز به منظور ایجاد و افزایش فرصت شغلی برای نیروهای کار ایران