بخشنامه اتاق اصناف در خصوص طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا به همراه دستورالعمل و وظایف واحدهای صنفی