بخشنامه اتاق اصناف در خصوص سومین رویداد مشاوره کسب و کار