بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت کالای مفقود شده در سامانه سرقت