بخشنامه اتاق اصناف در خصوص رعایت هرچه بیشتر پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک و عدم تجمع در واحد صنفی با توجه به احتمال شیوع موج پنجم بیماری کرونا