بخشنامه اتاق اصناف در خصوص دستورالعمل استفاده از ظروف یکبار مصرف