بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام متقاضیان تأیید نام در سامانه سر در واحدهای صنفی