بخشنامه اتاق اصناف در خصوص توجه و تسریع اعضاء تحت پوشش جهت استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم جهت عملکرد سال ۱۳۹۸