بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تغییر مکان دفتر سامانه ستاد