بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی فعالیت ها