بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تسهیلات بانک سپه شعبه اصلاح نژاد