بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تخفیف عوارض کسب و پیشه در صورت تسویه تا پایان سال