بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری کلاس های مجازی هفت گام مؤثر در توانمند سازی تشکل ها