بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برگزاری دومین همایش رایگان معرفی فرصت های سرمایه گذاری و صادراتی عمان