بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اولین دوره مسابقات آزاد مهارت کشوری در رشته موبایل اپلیکیشن