بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اقدام برای دوگانه سوز کردن خودرو صرفاً از طریق ثبت نام در سایت IRNGV.IR و مراجعه به مراکز معتبر خدمات رسانی خودروهای گاز سوز