بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اطلاع رسانی واحدهای صنفی که در ناآرامی های اخیر و در پی افزایش قیمت بنزین ، دچار خسارت شده اند به اتحادیه مربوطه