بخشنامه اتاق اصناف در خصوص اصلاح فرآیند ثبت علائم تجاری