بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مباحث مربوط به برات و خرید دین و گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی