بخشنامه اتاق اصناف در خصوص آمادگی شرکت کشتیرانی راهیان دریای سعادت در ارائه خدمات زمینی و دریائی