بخشنامه اتاق اصناف در خصص فراخوان شرکت در کلاس آموزشی آشنائی با استاندارد و استاندارد سازی محصولات دانش بنیان که به صورت رایگان برگزار می گردد