بخشنامه اتاق اصناف به همراه نامه سازمان خصوصی سازی در مورد عرضه بنگاههای قابل واگذاری (سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو)