بخشنامه اتاق اصناف با موضوع دستورالعمل مربوط به ویروس کرونا