بخشنامه اتاق اصناف در خصوص برنامه واگذاری سهام شرکت واگذاری سهام شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس واقع در استان اردبیل